top of page

Praktische zaken / Kosten & vergoeding

De kosten van intake, onderzoek en behandeling worden vergoed uit het basispakket van uw ziektekostenverzekering.  Voor informatie over tarieven kunt u terecht op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vanaf januari 2024 heeft de praktijk geen contracten meer met zorgverzekeraars.

Daarom moet u de rekening van een gesprek eerst zelf betalen. Nadien kunt u de factuur indienen bij uw verzekeraar. Afhankelijk van het soort polis dat u heeft, krijgt u dan het volledige bedrag uitgekeerd of een groot deel daarvan (dit varieert van 60-75%). Informeert u vooral zorgvuldig bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden in uw situatie. 

Daarbij moet u ook rekening houden met het wettelijk verplichte minimale eigen risico per kalenderjaar voor ziektekosten (€ 385,-). Mogelijk heeft u ook nog een vrijwillig (hoger) eigen risico. De meeste zorgverzekeraars innen het eigen risico zelf bij u.   

Voor mensen die de factuur niet bij hun verzekeraar willen indienen én voor onverzekerde zorg geldt een tarief van €155,00 per gesprek van 45 minuten.

Het bedrag waarvoor u een factuur ontvangt als u binnen 24 werkdaguren een afspraak afzegt, ongeacht de reden, is € 95,00. Dit moet u zelf betalen omdat een niet genoten sessie niet door verzekeraars wordt vergoed.

Mocht u na een telefonische aanmelding waarna een afspraak is gemaakt, besluiten om toch niet in behandeling te komen, dan worden de kosten van het telefoongesprek, eventueel contact met uw verwijzer en de administratieve handelingen in rekening gebracht.

Het ZorgPrestatieModel:

Met ingang van 1 januari 2022 is het nieuwe ZorgPrestatieModel ingevoerd. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.

Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg. De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.

Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

U kunt op de rekening van de behandelaar precies zien wanneer, hoe lang en door wie u behandeld bent. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering (zie onder).

In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:

  • consult diagnostiek: bij diagnostiek onderzoekt uw behandelaar wat er met u aan de hand is, welke problematiek er bij u speelt;

  • consult behandeling: bij behandeling gaat u met uw behandelaar in gesprek met als doel uw problematiek hanteerbaar te maken;

  • intercollegiaal overleg: als uw behandelaar het voor uw behandeling noodzakelijk vindt om te overleggen  met een externe collega;

  • reistijd: als de behandelaar naar u toe moet komen;

  • groepsconsulten: als u groepstherapie doet.

Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult. Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.

Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling.

Wat is zorgvraagtypering? 

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

In de vrijgevestigde praktijk worden met name patiënten behandeld met zorgvraagtype 1 tot en met 8. De zorgvraagtypen 1 tot en met 4 worden in de generalistische basis-ggz behandeld, de zorgvraagtypen 5 tot en met 8 in de gespecialiseerde ggz.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de behandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de behandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan. Het behandelplan geeft weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ bij u afnemen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

bottom of page